Kansanliikkeen johtohahmo Jukka Davidsson julkistaa kansanliikkeen ohjelmarungon ja vetoaa meihin kaikkiin. Tässä kaikille seuraavat kysymykset mietittäviksi ja kommentoitaviksi.

 

oikeusvaltioViimeiset 28 vuotta on kulunut kolmen suuren puolueen hallitusvastuussa. Katsokaa taloutta, ihmisten hyvinvointia, köyhyyttä, yrittämisen edellytyksiä, työttömyyttä, oikeushallinnon päätöksiä, velkaantumista, teitten kuntoa, ”pakolaisten” invaasiota jne. ja kysykää itseltänne ovatko asiat menneet parempaan suuntaan. Tiedämme myös sen, että kyseiset puolueet ovat tehtailleet vakavia rikoksia useissa eri ajanjaksoissa. Voiko kyseiset puolueet ylipäätään jatkaa poliittista toimintaansa vai tulisiko ne julistaa YK:n kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti rikollisorganisaatioiksi tai vaihtoehtoisesti tuomita yhteisvastuullisesti päätöksiä tehneitten jäsenten kanssa vahingonkorvausvastuuseen.

 

Muna vai kana?
 

Analysoi ns. muna–kana -ongelmaa suhteessa Suomen tilanteeseen, eli saadaanko rajat kiinni ja isänmaa kansastaan välittäväksi kansallisvaltioksi nykyisen hallinnon toimesta, vai pitääkö ensin saada hallinto vaihdettua, rikolliset rangaistua ja poliitikkojen vastuukysymykset kirkkaiksi. Viimeisen viikon aikana allekirjoittaneeseen on ottanut yhteyttä suurehko määrä huolissaan olevia kansalaiskollegoja. Yllättävää on ollut myös se, että aktiivisia tahoja löytyy ulkomailta. Olen hyvin tyytyväinen tilanteeseen. Kansalaiset ovat huolissaan kestämättömiin lukuihin nousevasta työttömyydestä ja vielä suuremmasta määrästä köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä, noin miljoonasta suomalaisesta. Hallitsematon ja ulkomailta ohjattu maahanmuutto, joka tuo mukanaan terroristeja, on suuri huolenaihe. Sitä voidaan perustellusti pitää merkittävänä turvallisuusriskinä.

 

Suomen valtion talous, kaikkine vastuineen, on suuri yksittäinen peikko, joka pahimmillaan laittaisi koko Suomen polvilleen yhdellä iskulla. Liian kapea yrityspohja ei myöskään pysty pelastamaan suomalaisia. Suomea ovat johtaneet viimeisten 28 vuoden aikana kolme suurinta puoluetta. Valtion ja kansalaisten tilanne on heikentynyt koko tämän ajan. Mainittu politiikka on toteutettu ulkomailta annettujen ohjeitten mukaisesti. Miksi nämä puolueet kykenisivät nyt tekemään päätöksiä, jotka toisivat Suomelle ja kansalaisille jotain positiivisia uutisia.


 

Kansanliikkeen tavoitteet

 

1. Operaatio kansallisvaltion palauttaminen

Suomi ansaitsee olla kansallisvaltio täysimittaisesti kansainvälisessä kanssakäymisessään. kansallisvaltioKansallisvaltio, jossa kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus elää ja toimia YK:n kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Kansallisvaltio, joka ymmärtää ja tukee yrittäjiä ja edistää yrittämistä, siis yhteiskunnan työllistäjiä. Kansallisvaltio, jolla on päätöksenteko omissa käsissään. Meillä tulee olla hyvät kansainväliset suhteet jokaiseen suuntaan.

 

Euroopan Unioni on osoittautunut liian kalliiksi ja kankeaksi organisaatioksi pienelle kansantaloudelle kuin Suomi. Yksinkertaisesti EU:n intressit ja suomalaisten hyvinvointi eivät kohtaa. Mitä tulee liittymissopimuksiin ja menettelyihin, joilla Suomi 1990 luvulla siirrettiin Euroopan Yhteisön jäseneksi, voidaan todeta, että niitä rasittavat lukuisat vakavat rikokset ja laittomat menettelyt. Kun sopimusta rasittaa rikollinen tai laiton menettely, ei kyseinen sopimus sido ainakaan Suomen kansaa, jolle valta kuuluu. Se, että eduskunta on kyseiset sopimukset hyväksynyt ei vahvista niiden luonnetta, vaan laajentaa ainoastaan rikoksista epäiltyjen määrää.

 

2. Operaatio oikeusvaltion palauttaminen

 

oikeuslaitosSuomen oikeushallinto ei täytä oikeusvaltion kriteereitä. Tämä oikeuslaitoksen korruptio on toteutettu täysin suunnitelmallisesti ja oikeusvaltion alasajo voidaan todeta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Oikeushallinto ei joko osaa, kykene tai halua taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja oikeudenkäytön yhteydessä. Oheista väitettä tukevat myös lukuisat oikeusoppineet, niin yliopistoista kuin itse oikeushallinnon parissa toimineina. Sisäisesti on voitu todeta oikeusoppineitten lukuisista analyyseista ja kirjoituksista virheelliset menettelyt itse prosesseissa sekä tuomioissa tai päätöksissä. Ulkoisesti Suomen oikeushallinnon toimiin ovat puuttuneet niin EIT, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin , kuin myös YK:n ihmisoikeuskomitea.

 

3. Operaatio valtion talouden tasapainottaminen

 

Valtaa pitävä Suomen kansan ei tarvitse Sipilän kilpailukykyloikkaa, talous saadaan ilman sitäkin kuntoon. Suomen ongelma on liian korkea hintataso sekä liian vähäinen pienten ja keskisuurten yritysten määrä. Hintatasoon puolestaan liittyy palkkataso, jota voidaan verrata kansainväliseen mittaristoon. Suomeen on yksinkertaisesti luotava kysyntää ja sitä ei luoda hyppimällä eikä loikkimalla. Se luodaan kyvyllä omaan päätöksentekoon, siis talous- ja finanssipolitiikkaan. Mikäli kansantaloutemme yleistä hintatasoa lasketaan ja valuuttamme ulkoinen arvo, suhteessa ympäröiviin markkinoihin, saatetaan suotuisaan asemaan, alkaa kokonaiskysyntä kasvaa. Tämä takaa investoinnit maahamme ja kysynnän eli kulutuksen kasvun kansantaloudessamme.

 

Edellä mainituin ehdoin, olen siitä vakuuttunut, työtätekevä osapuoli on halukas joustamaan ja työnantajat voivat saada peräänkuuluttamansa kilpailukyvyn palautettua Suomeen. rahaKeskeistä talouden saattamisessa kuntoon, on siis kansallisvaltion palauttaminen täysimääräisenä, eli kansalle on annettava mahdollisuus päättää taloudesta ilman ulkomaista ohjausta. Lisäksi on tarkasteltava kriittisesti valtiolle otettuja velkoja ja vastuita. Mikäli havaitaan, niin kuin on syytä olettaa, että näitäkin sopimuksia rasittaa rikollinen tai laiton menettely, aiheuttaa se sopimusten pätemättömyyden. Tällaisen tilan vallitessa voidaan kyseiset sopimukset ojentaa vastapuolelle saatesanoin, että ne saattavat sitoa allekirjoittajia henkilöinä ja mahdollisesti joukkoa muita tahoja, mutta eivät Suomen valtiota eivätkä kansaa.

 

Keskeinen kokonaisuus on yrittämisen tielle asetetun byrokratian poistaminen. Tämä viidakko kun on toteutettu nimenomaan yksityisen yrittämisen rajoittamiseksi. Edellä mainittu oma talous- ja finanssipolitiikka tukee yrittämistä kysynnän luomisella. Yritykset tarvitsevat myös sellaisen tutkimus- ja kehitysjärjestelmä, joka luo menestystä pitkällä aikavälillä ja palkitsee kansantalouden kotimaisen verotuksen kautta. Valtion tukien ehtona tulee myös olla omistajan sitoutuminen yritystoimintaansa pitkällä aikavälillä. Suomen kansantalouden keskeinen elementti on luopuminen kansainvälisistä venäjäpakotteista, koska ne eivät ole Suomen kansan intressien mukaiset. Sanomattakin on selvää, että eriarvoisen veroparatiisikäytännön tukeminen valtion taholta on lopetettava ja näillä varoilla tuetaan hyvinvointipalvelujamme.

 

4. Operaatio puolustusvoimat ja poliisivoimat

 

puolustusvoimatPuolustusvoimille tulee nimittää itseensä ja kansalliseen puolustukseen uskova johto. Tämän ja Suomen perinteisen puolueettomuuspolitiikan kautta saadaan asiat kuntoon. Myös materiaalihankinnat mahdollistuvat menestyvän talouden myötä.


Poliisi on se ensimmäinen ryhmittymä, joka ottaa vastaan iskut yhteiskunnassa. Heidän resurssejaan on heikennetty koko ajan siinä toivossa, että suunniteltu Nato ottaisi maailman poliisin ja sotajoukkojen roolin itselleen, myös Suomessa. Tämä on skenaario, joka ei ole toivottava ja joka tuskin tulee toteutumaan missään vaihtoehdossa.

 

5. Operaatio yhteiskunnan tervehdyttäminen

 

Terveydenhuolto ja sosiaaliverkosto ovat kuulemma kriisissä, ainakin jos poliitikkoja on uskominen. Tätä on vaikea uskoa. Kun valtion varojen törsääminen EU:n kuluihin lopetetaan ja yksityinen terveydenhuolto velvoitetaan maksamaan veronsa Suomeen, eikä sallita voittojen siirtämistä veroparatiiseihin, niin jo tämä mahdollistaa hyvien palveluitten rahoittamisen. Kun vielä lopetetaan tahallinen ”hintalapun vivutus” terveydenhuollossa, meidän varamme riittävät kyllä kansalaisten tukiverkon ylläpitämiseen.

 

Köyhyys saadaan nujerrettua pyrkimällä aidosti täystyöllisyyteen, veroparatiisikikkailun lopettamisella, yritysmäärän kasvulla, investointihalukkuuden mahdollistavalla politiikalla. köyhyysTämän lisäksi Venäjän pakotteista irtisanoutumalla ja talous- ja finanssipolitiikan palauttamisella omaan päätäntävaltaan, palvelemaan yritystoimintaa ja kansalaisia. Kansalaisten ei todellakaan tarvitse opetella hyppimään, loikkimaan sen enempää kuin tanssimaan voidakseen pärjätä Suomessa. Samalla voidaan luopua vyönkiristämisen mantrasta, johtajien ja poliitikkojen samaan aikaan korottaessa palkkojaan kymmenillä prosenttiyksiköillä.

 

Suomi voi menestyä vain korkeatasoisella koulutuksella. Peruskoulutus, ammattikoulutus, lukio, korkeakoulut sekä yliopistot tulee saattaa perinteiseen hyvätasoiseen koulutusohjelmaan. Suomen kansa ei tarvitse kansainvälisen eliitin luomaa heikkotasoista järjestelmää maahamme. Oman kansallisen talouden puitteissa rahoitus kaikille osapuolille järjestyy. Nykyiset säästöihin perustuva koulutuspolitiikka tähtää koko koulutusjärjestelmän mädättämiseen.

 

Suomeen on myös pesiytynyt joukko epäterveitä ilmiöitä kuten vakuutuslääkärijärjestelmä, jossa tietyt lääkärit voivat tietää potilaan tilan, tätä näkemättä, paremmin kuin häntä hoitanut oma lääkäri. Pankit voivat Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan tuomioistuimen avulla hakea velalliselta saataviaan ilman näyttöä eli saantitodistusta kuten velkakirjaa. Vanhuksia kohdellaan pahoin, jopa rikoslakia venyttäen.

 

Lisäksi merkittävää

 

Holkerin hallitus aloitti globalisaatioprosessin ja Ahon hallitus saattoi sen kliimaksiin. Tämä sisältää sekä Euroopan Yhteisöön liittymisen, tahallaan järjestetyn pankkikriisin oikeushallinnon alasajoineen ja vallan kolmijakojärjestelmän kaappaamisineen. holkerin hallitusKyseinen ajanjakso sisältää niin merkittäviä laittomuuksia ja rikoksia, ettei niitä voida jättää tutkimatta. Tätähän edellyttävät myös YK:n kansainväliseen rikosoikeuteen laaditut ja hyväksytyt sopimukset. Huomautettakoon, että Suomen valtio on osaltaan ratifioinut nämä kansainväliset sopimukset. Näitä rikoksia voidaan luonnehtia valtio- ja maanpetoksiksi, yksityisen omaisuuden anastamiseksi (noin 80 mrd. euroa), rikoksiksi ihmisyyttä vastaan sekä massiiviseksi rahanpesuksi valtion ja pankkien toimesta. Mainittakoon detaljina, että oikeuskanslerin virasto hyväksyi lokakuussa 1993 valtion ja pankkien välisen salaiseksi julistetun sopimuksen (nk. SSP-sopimus), jonka yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset ja suomalaiset asianajajat ovat tulkinneet täyttävän klassisen petoksen tunnusmerkistön.

 

Suomea on kohdannut kansainvälisen eliitin paimentama ja suomalaisten ministerien, puolueitten ja kirkon puolustama invaasio. On jo todennettu se, että Suomeen on päästetty vieraan vallan taistelijoita täysin kontrolloimatta. Samalla on kerrottu, että suomalaisten henkeen ja terveyteen kohdistuvat iskut ovat mahdollisia. Tämä viranomaisten menettely ei vain ole käsittämätöntä vaan myös täysin laitonta. Kyseessä on erittäin todennäköisesti vakava rikos. Tämäkin asia on hoidettavissa kuntoon hyvin pienin päätöksin.

 

Oheinen listaus ei ole tyhjentävä. Mikäli Sinulla on ehdotuksia ja mielipiteitä, annathan palautetta.

 

 

davidsson jukkaJukka Davidsson


Isänmaan puolesta, sotilasvalan vannoneena ja kansalaiskollegana

 

Lähde: http://jukkadavidsson.fi/

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *